Privacy & Cookie Policy

PRIVACY POLICY Ygon MADE

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor Ygon MADE en voor de manier waarop wij onze bedrijfsvoering uitvoeren in overeenstemming met de wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Ygon MADE doet er alles aan om de privacy van de persoonlijk identificeerbare informatie die wij van u verzamelen terwijl u deze Website gebruikt te beschermen.

Waarom dit privacy beleid?

Ygon MADE verzamelt persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van diensten, of bij bekendmaking van interesse in onze diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante wetgeving, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van dit Privacybeleid kan te allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De website www.ygonmade.com (hierna genoemd “Website”), alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

YGON cabs
Neerhofstraat 10
8870 Izegem (België)
0494 90 76 54 
BE0549.875.677

www.ygonmade.com
info@ygonmade.com

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor Ygon MADE als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

Verzamelen van gegevens 

Persoonlijke informatie

Ygon MADE verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie op bepaalde delen van de website: wanneer gebruikers zich registreren, informatie opvragen, solliciteren, aankopen via de webshop, een persoonlijk account aanmaken of deelnemen aan gebruikerspostgebieden zoals enquêtes. De persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit door u verstrekte informatie, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers en voor recruteringsdoeleinden alle andere persoonlijk identificeerbare informatie in uw curriculum. Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om te reageren op uw vraag of om u toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.ygonmade.com verschaft. 

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.


Niet-persoonlijke informatie: automatisch verzameld

Bij het bezoek aan deze website, kan Ygon MADE automatisch informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is: type internetbrowser, gebruikte besturingssysteem van de computer; de domeinnaam van de website waar de bezoeker vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijdsbesteding en bekeken pagina's. Ygon MADE verzamelt en analyseert deze informatie om het gebruik van onze website te meten en de inhoud te optimaliseren.

Online privacybescherming voor kinderen

Persoonlijke gegevens mogen niet door de kinderen worden ingediend op de website van Ygon MADE zonder de toestemming van hun ouder of voogd. Ygon MADE moedigt alle ouders of voogden aan om hun kinderen te instrueren in het veilige en verantwoorde gebruik van hun persoonlijke informatie tijdens het gebruik van internet. Ygon MADE zal bewust geen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die door kinderen is verzameld voor welk doel dan ook, inclusief openbaarmaking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ygon MADE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Doel en rechtmatigheid 

Ygon MADE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ygon MADE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners
 • Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigingen voor onze eigen events/bijeenkomsten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ygon MADE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Ygon MADE volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte


Ygon MADE zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bv een aankoop), een gerechtvaardigd belang (bv direct marketing, offerteaanvraag) of volgens de wettelijke bepalingen. 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Ygon MADE van groot belang. Hiervoor wordt gezorgd door JouwWeb. Zij zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn. JouwWeb past de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan. Zo maakt hun applicatie gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje in je browser. Ook maken zij gebruik van backups op externe locatie. Zij instrueren hun medewerkers ten aanzien van een goede beveiliging van hun apparaten en het gebruik van veilige login-methoden. Incidenteel voeren zij een penetratie-test uit om te onderzoeken of er kwetsbaarheden te vinden zijn.

Omdat Ygon MADE u graag op de hoogte houdt, kan er op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd worden naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.  

Indien Ygon MADE om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Het bewaren van persoonsgegevens
Ygon MADE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle informatie die wij verzamelen (van niet klanten) een bewaartermijn van 2 jaar en of vanuit wettelijke noodzaak langer of korter zodat wij voldoen aan de wettelijke eisen.

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

Ygon MADE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ygon MADE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Feitelijke verwerkers

Ygon MADE kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Ygon MADE en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Ygon MADE kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat
 • Ygon MADE heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Ygon MADE

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Andere verantwoordelijke verwerkers

De website van Ygon MADE maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Google Analytics
 • Facebook Inc.
 • Twitter Inc.

Ygon MADE is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

Google Analytics

Ygon MADE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ygon MADE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ygon MADE  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ygon MADE heeft hier geen invloed op.

Ygon MADE heeft Google geen toestemming gegeven om via Ygon MADE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

Ygon MADE kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. 

Welke rechten heeft de Gebruiker?

Ygon MADE stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan e-mailadres info@ygonmade.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Ygon MADE verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Ygon MADE niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

Inzagerecht

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

Recht van verzet en verbetering

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Beveiliging persoonsgegevens

Ygon MADE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ygon MADE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ygon MADE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@ygonmade.com of ga naar https://www.jouwweb.nl/privacy

 

COOKIE POLICY

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie wordt opgeslagen, zoals een taalvoorkeur voor een website. Wanneer de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website de browser en kan de taalvoorkeur worden onthouden. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. 

Waarom dit cookiebeleid?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van Ygon MADE als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van Ygon MADE. Het gebruik van cookies helpt Ygon MADE de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie (telefoonnummer, e-mailadres,…) uit cookies worden herleid. Daardoor is het tevens onmogelijk om cookies in te schakelen voor e-mail en telemarketing acties.

De Gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Welke cookies gebruikt de website?

Ygon MADE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze worden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht u meer willen weten over welke cookies wij specifiek plaatsen, dan kunt u informeren via info@ygonmade.com of ga naar https://www.jouwweb.nl/privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. De website van Ygon MADE gebruikt cookies voor het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina. 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u. 

Tracking cookies van onze adverteerders

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u. 

Google Analytics

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant en behulpzaam zijn voor de bezoeker, wordt aan de hand van software van een derde partij (Google Analytics) gemeten hoeveel bezoekers de website kent en welke pagina’s het vaakst bekeken worden. Dankzij deze inzichten zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de bezoeker. Statistieken en overige rapportages worden nooit herleid tot personen. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Ygon MADE gebruikt cookies voor de volgende zaken:

 • Het analyseren van het aantal bezoekers op de webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die iedere bezoeker doorbrengt op de webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt
 • Analyseren welke onderdelen van de website aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en Google+ buttons

De bedoeling van deze cookies bestaat eruit om de inhoud van de website te delen via verschillende social media platvormen. 

Blogberichten en video’s die u via de website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het ogenblik dat u een artikel of video wilt delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites publiceren. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen, Ygon MADE heeft daar geen invloed op.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Over cookies uitschakelen

De Gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De Gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. 

Hoewel cookies verbonden zijn aan een vervaltermijn, worden sommigen onmiddellijk en automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (session cookies). Andere kunnen langere tijd op uw harde schijf aanwezig blijven, tot het moment dat u ze handmatig verwijdert (persistent cookies). 

Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kan wijzigen vindt u via:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 


Slotopmerking

Wij zullen onszelf, wegens wisselende wetgeving en bij wijzigen van onze website, af en toe genoodzaakt zien om deze verklaring aan te passen. Ygon MADE mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen zijn in de lijst altijd en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Mei 2022